O podatku jak porto

Porto to nie tylko jedno z najchętniej odwiedzanych miast w Portugalii, ale również gatunek wina będący międzynarodową wizytówką tego kraju.

Porto wytwarzane jest ze szczepów winogron uprawianych w dolinie rzeki Douro i posiada średnio 19% alkoholu.

19% to również wysokość podatku od zysków kapitałowych. Dziś kilka słów o nim.

Odsetki od lokat bankowych, dochody z akcji, czy obligacji, ale również zysk osiągnięty z odkupienia jednostek uczestnictwa oraz wykupu certyfikatów inwestycyjnych, wszystkie z nich podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych.

Historia podatku sięga 2002 roku. Wtedy to wprowadzono dwudziestoprocentowe obciążenie fiskalne, które obejmowało początkowo wyłącznie zyski z depozytów bankowych. Zasadnicze zmiany nastąpiły w 2004 roku, kiedy to wysokość podatku uległa co prawda obniżeniu o 1%, jednocześnie jednak jego zasięg rozszerzony został o zyski wypracowane w ramach inwestycji na rynku kapitałowym. Pomysłodawcą takiej formy obciążenia fiskalnego był ówczesny Minister Finansów prof. Marek Belka i to od jego nazwiska podatek ten bywa nazywany również „podatkiem Belki”.

Zasady opodatkowania

Zapewne dla wielu obawa przed formalnościami związanymi z rozliczaniem podatku stanowić może barierę do rozpoczęcia przygody z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Czy jest się jednak czego obawiać?

Wydaje się, że nie. W sytuacji typowej, czyli takiej, w której jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne stanowią przedmiot inwestycji osoby fizycznej, rozliczenie się z podatku będzie miało charakter „bezobsługowy”.

Obowiązujące przepisy prawa poza określeniem wysokości podatku, regulują również sposób jego poboru. Podmiotem obowiązanym do podjęcia tej czynności jest fundusz. Pełni on rolę płatnika. Uczestnik funduszu, kończąc inwestycję w jednostki, czy certyfikaty nie jest zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań.

Rozliczenie podatku z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych porównać można do rozliczenia podatku, którym obciążone są odsetki od lokat bankowych. W obu sytuacjach cały proces przebiega w sposób bardzo zbliżony- bez udziału inwestora.

O wysokości podatku, który został potrącony z inwestycji dowiedzieć się można z potwierdzenia transakcji.

I w zasadzie to wszystko.

Warto dodać, że ani fundusz, ani zarządzające nim towarzystwo nie wystawiają na rzecz uczestników żadnych PITów. Osoba fizyczna, przy składaniu deklaracji rocznej nie jest obowiązana również do uwzględniania w zeznaniu dochodów z udziału w funduszach inwestycyjnych.

Wyjątki

Oczywiście, opisane powyżej zasady dotyczą sytuacji typowych, czyli takich, w których uzyskanie dochodu następuje w wyniku odkupienia lub wykupu przez fundusz od osoby fizycznej odpowiednio jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Odmiennie wyglądała będzie sytuacja, gdy do zbycia certyfikatów dojdzie bez udziału funduszu. Wtedy inwestor sam będzie musiał rozliczyć się z podatku.

Warto również dodać, że powyższe uwagi nie znajdą zastosowania do opodatkowania dochodów osiągniętych z inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Opodatkowanie tej formy inwestycji przebiega według odmiennych zasad.

Inaczej również wyglądać będzie opodatkowanie dochodu z udziału w funduszach inwestycyjnych, w przypadku, gdy inwestorem będzie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W powyższych sytuacjach, planując inwestycję, najlepiej skontaktować się przed jej dokonaniem z przedstawicielem danego TFI lub zasięgnąć opnii doradcy podatkowego.

Zamiast zakończenia

Każdy tekst powinien składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Z uwagi jednak na to, że nie jestem doradcą podatkowym, w tym miejscu zamiast zakończenia pojawią się równie powszechne… zastrzeżenia:

Artykuł nie stanowi formy doradztwa prawnego, ani podatkowego. Autor, mimo dołożenia należytej staranności, nie jest w stanie zagwarantować, iż informacje zawarte powyżej są prawidłowe i aktualne na dzień ich publikacji. Autor nie ponosi ponadto jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym tekście.

Share Button

Comments

comments