3 MAŁE NOWELIZACJE USTAWY O FUNDUSZACH

W przeciągu kilku najbliższych dni wejdą w życie 3 zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.). O tym, czego dotyczą, piszemy poniżej.

27 kwietnia

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową

W dniu 27. kwietnia wejdzie w życie nowelizacja art. 281 Ustawy dokonana w drodze ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 768).

W wyniku nowelizacji, do katalogu podmiotów uprawnionych do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową dołączy Żandarmeria Wojskowa.

Warto nadmienić, że Żandarmeria Wojskowa już teraz uprawniona jest do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową wyłącznie jednak w sytuacji, gdy takie postępowanie mieści się w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Po dniu 27 kwietnia, Żandarmeria Wojskowa uprawniona będzie również do żądania przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę zawodową, jeżeli będzie to  konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości.

W ramach tej samej nowelizacji rozszerzeniu ulegnie katalog przesłanek warunkujących dopuszczalność przekazania informacji stanowiących tajemnicę zawodową Policji. Od 27. kwietnia poza koniecznością przekazania informacji do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, dołączy również konieczność przekazania informacji w celu wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości.

29 kwietnia

Zmiana nomenklatury

W dniu 29. kwietnia wejdzie w życie zmiana art. 65 ust. 2 pkt 7 Ustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej:

“…zmiana art. 65 ust. 2 pkt 7 jest konsekwencją zastąpienia wyrażeń „spółka prowadząca giełdę” oraz „spółka prowadząca rynek pozagiełdowy” wyrażeniem „spółka prowadząca rynek regulowany”.

Nowelizacja dokonana została w drodze ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 791).

5 maja

Porządków ciąg dalszy

W dniu 5. maja wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych mająca na celu doprecyzowanie kryteriów warunkujących dopuszczalność nabywania przez FIO określonej kategorii instrumentów rynku pieniężnego. Zmiana ma charakter kosmetyczny i najlepiej przedstawić ją porównując brzmienie przepisu po nowelizacji z jego pierwotną wersją.

“2. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje się, że instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, spełniają kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 21 części wspólnej zdanie po tiret, oraz kryteria, o których mowa w ust. 1.”

Zmiana dokonana została w drodze ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 724).

Share Button

Comments

comments