ZMIANY W USTAWIE O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAWACH

W dniu 29 listopada 2016 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (takich jak ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym).

Ustawa ma na celu realizację następujących przepisów prawa Unii Europejskiej:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz.U. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 179)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.)

Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE;

Rozporządzenie (UE) w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, str. 1);

Projekt dotyczy wzmocnienia ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym przez m. in. podwyższenie maksymalnej sankcji karnej z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnianie informacji poufnej, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Projekt ustawy po 3 czytaniach w Sejmie, w dniu 13 lutego 2017 r. został przekazany Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi.

W dniu 3 marca 2017 r. Senat przyjął bez poprawek projekt aktu.

O zakończonych pracach nad Projektem, wraz ze szczegółowym opisem zmian w przepisach w/w ustaw, poinformujemy w oddzielnym alercie.

Poniżej link do ścieżki legislacyjnej projektu, druk 1097:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1097

A

Share Button

Comments

comments