Baza instrumentów pochodnych

na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego

Share Button
« Back to Glossary Index