Certyfikat inwestycyjny

instrument udziałowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty; certyfikaty inwestycyjne mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela. Certyfikaty inwestycyjne są niepodzielne, mogą stanowić przedmiot obrotu wtórnego, podlegają dziedziczeniu, certyfikaty inwestycyjne nieposiadające formy dokumentu zapisywane są w ewidencji uczestników, na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora emisji.

Share Button
« Back to Glossary Index