Dyspozycja na wypadek śmierci

żądanie składane przez uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego mające na celu odkupienie jednostek uczestnictwa do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika; realizacja dyspozycji na wypadek śmierci skutkuje wypłaceniem wskazanej przez uczestnika osobie kwoty uzyskanej z odkupienia jednostek uczestnictwa

Share Button
« Back to Glossary Index