Emitent

podmiot emitujący papiery wartościowe, emitentem jest na przykład fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne

Share Button
« Back to Glossary Index