Last in first out (LIFO)

jedna z zasad odkupywania przez fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa, polega ona na odkupieniu w pierwszej kolejności jednostek uczestnictwa, które nabyte zostały przez uczestnika jako ostatnie; zasada LIFO odgrywa znaczenie w przypadku, gdy dochodzi do odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa, które nabywane były przez uczestnika w różnych terminach; o ile na dzień odkupienia jednostek uczestnictwa wszystkie z nich posiadają tę samą wartość, o tyle w chwili ich nabycia najczęściej ich wycena potrafi się różnić

Share Button
« Back to Glossary Index