Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami

Share Button
« Back to Glossary Index