Odkupienie

jedna z dopuszczalnych form transakcji dokonywana przez fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w wyniku której dochodzi do umorzenia jednostek uczestnictwa oraz wypłaty na rzecz uczestnika uzyskanych z tego tytulu środków finansowych; odkupienie jednostek uczestnictwa zawsze następuje po aktualnej wycenie; środki pieniężne wypłacane uczestnikowi mogą być pomniejszone o należne podatki oraz o opłatę manipulacyjną, w przypadku, gdy jest ona pobierana,

Share Button
« Back to Glossary Index