Potwierdzenie odkupienia jednostek uczestnictwa

dokument sporządzany odpowiednio przez fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty potwierdzający fakt odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa nabytych uprzednio przez uczestnika. Do potwierdzenia odkupienia jednostek uczestnictwa zastosowanie znajdują te same zasady, co do potwierdzenia zbycia jednostek uczestnictwa

Share Button
« Back to Glossary Index