Prime broker

tNa gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych to bank krajowy, instytucja kredytowa, firma inwestycyjna lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
c) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki
– i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i dokonywania rozrachunku transakcji

Share Button
« Back to Glossary Index