Ryzyko rynkowe

ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe; wśród ryzyka rynkowego wyróżnia się ogólne ryzyko rynkowe oraz szczególne ryzyko rynkowe

Share Button
« Back to Glossary Index