Spółka zarządzająca

w rozumieniu ustawy o funudszach inwestycyjnych to podmiot lub spółka z siedzibą w państwie członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe

Share Button
« Back to Glossary Index