Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Wartość Aktywów Netto podzielona przez liczbę wyemitowanych i nieumożonych przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, podobnie jak wartość aktywów netto ustalana jest oraz podawana przez fundusz do wiadomości uczestników w każdym Dniu Wyceny

Share Button
« Back to Glossary Index