Wartość Aktywów Netto (WAN)

wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania

Share Button
« Back to Glossary Index