PROJEKT NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 5 maja 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę w tym zakresie. W uzasadnieniu czytamy, iż celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF….

Continue Reading

3 MAŁE NOWELIZACJE USTAWY O FUNDUSZACH

W przeciągu kilku najbliższych dni wejdą w życie 3 zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.). O tym, czego dotyczą, piszemy poniżej. 27 kwietnia Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową W dniu 27. kwietnia wejdzie w życie…

Continue Reading

ZMIANY W USTAWIE O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAWACH (AKTUALIZACJA) 

W dniu 29 listopada 2016 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (takich jak ustawa o  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym). Ustawa ma na celu realizację następujących przepisów prawa Unii Europejskiej:…

Continue Reading

PROJEKT ZMIANY USTAWY O OBROCIE INSTR. FIN. W ZAKRESIE MIFID II ORAZ MIFIR

W dniu 9 marca 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj. następujących regulacji: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr…

Continue Reading

ZMIANY W USTAWIE O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAWACH

W dniu 29 listopada 2016 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (takich jak ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym). Ustawa ma na celu realizację następujących przepisów…

Continue Reading

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEJ DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁEK AKCYJNYCH I KOMANDYTOWO – AKCYJNYCH

W dniu 27 stycznia br. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Projekt ustawy zasadniczo zmienia sposób funkcjonowania i obrotu akcjami w polskim porządku prawnym. Jego istotą  jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji niepublicznych i publicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych i zastąpienie dokumentu…

Continue Reading