Co poszło nie tak?

Błąd systemu oraz posiadanie profilu w banku to dwie bezpośrednie przyczyny, które sprawiły, że z planowanego przeze mnie depozytu bankowego wyszły… nici. Zacznijmy od początku: Kilka tygodni temu rozpocząłem akcję „Fundusz kontra…” Jej celem było porównanie wyników krótkoterminowej inwestycji w jednostki uczestnictwa z lokatą bankową. Horyzont inwestycyjny w obu przypadkach wynosić miał jeden miesiąc. Z…

Continue Reading

Podsumowanie pierwszej rundy

Od rozpoczęcia zmagań w ramach Fundusz kontra… minęło już 11 dni. W zasadzie, warto byłoby zrobić podsumowanie pierwszej rundy. Niestety nie jest to takie proste. Dlaczego? O tym dowiesz się z dalszej części artykułu. Zacznijmy od funduszu Jak pamiętasz zainwestowałem w stosunkowo bezpieczny produkt, o niskim wskaźniku poziomu zysku do ryzyka. Teoria okazała się w…

Continue Reading

Prezentacja zawodników

Słowo się rzekło. Dziś jest trzeci października, a zatem czas zacząć zmagania. Przez ostatnich kilka dni dokonywałem analizy różnych produktów bankowych oraz funduszy inwestycyjnych. Oto rezultaty moich poszukiwań: Wybór lokaty oceniam jako stosunkowo łatwy.  Znalazłem ofertę oprocentowaną na 3,5% w skali roku i według mojej wiedzy jest to obecnie jedna z najkorzystniejszych propozycji na rynku. Oczywiście…

Continue Reading

Fundusz kontra… lokata

  Choć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i lokaty bankowe to dwa zupełnie odrębne produkty, to czasami zdarza się, że są one ze sobą mylone. Osoby zostające uczestnikami funduszy, nie mając do końca świadomości, że ich inwestycja nie stanowi typowego depozytu bankowego, najczęściej przekonują się o tym, gdy fundusz zamiast przynosić zyski, generuje stratę. Takie nieporozumienie…

Continue Reading

Zlecenie nabycia krok po kroku

12. września złożyłem zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa. Zdecydowałem się na zainwestowanie w fundusz, a w zasadzie subfundusz, akcyjny lokujący swoje aktywa w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek. Ponieważ posiadałem już jednostki uczestnictwa w tym subfunduszu (subfunudsz to wydzielona masa majątkowa w funduszu inwestycyjnym parasolowym), mogłem zainwestować stosunkowo niewielką kwotę. Było to 100 zł.  W…

Continue Reading

Jak złożyć pierwsze zlecenie?

Z lektury dotychczasowych artykułów wiesz już m.in. czym jest cel inwestycyjny i dlaczego przed pierwszym nabyciem jednostek uczestnictwa zostaniesz poproszony o wypełnienie testu odpowiedniości (jeśli chwilowo zapomniałeś, bez obaw, o celu inwestycyjnym przeczytasz tu, a o teście odpowiedniości tu). Poza już wymienionymi, jest jeszcze kilka innych kluczowych aspektów, które powinieneś poznać przed przystąpieniem do wybranego…

Continue Reading

III. filar

Waloryzacja rent i emerytur w 2016 r. wyniosła 0,24 %. Dla osób, które otrzymują najniższy wymiar tych świadczeń oznacza to podwyżkę o około 2 złote.  W 1999 r., a więc w roku, w którym weszła w życie reforma systemu emerytalnego, za równowartość dwóch złotych można było kupić niecałe dwa litry oleju opałowego. Dziś, za tę…

Continue Reading

Cel inwestycyjny

Jednym z głównych czynników określających aktywność inwestycyjną danego funduszu jest jego cel inwestycyjny. To właśnie celowi inwestycyjnemu podporządkowana jest polityka inwestycyjna, przez którą należy rozumieć sposoby i metody, przy wykorzystaniu których fundusz dąży do realizacji obranych przez siebie założeń. W teorii brzmi to dość skomplikowanie, dlatego poniżej zamieszczam wymyślony przeze mnie przykład: Celem inwestycyjnym funduszu…

Continue Reading

Ewidencja uczestników

Warunkiem niezbędnym do zostania uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty są emitowanymi w serii papierami wartościowymi, które mogą mieć postać dokumentu lub też mogą być emitowane w formie zdematerializowanej. Standardem powszechnie obowiązującym dziś na rynku jest emitowanie certyfikatów bez jakiegokolwiek fizycznego nośnika je ucieleśniającego. Papierowe, w dosłownym tego słowa znaczeniu, certyfikaty inwestycyjne…

Continue Reading

Depozytariusz

Choć wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa czy też certyfikatów inwestycyjnych nie są objęte ochroną podobną do tej, jaką zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to również w przypadku funduszy istnieje szereg rozwiązań, które służyć mają ochronie interesu ich uczestników. Podmiotem, który czuwa nad prawidłowością działalności prowadzonej przez każdy fundusz inwestycyjny jest depozytariusz. Niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie…

Continue Reading