Wraz z rozpoczęciem inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, każdy inwestor obowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią szeregu dokumentów. Najczęściej odbywa się to poprzez odhaczenie odpowiedniej ilości kratek na formularzu zlecenia składanym, czy to w formie papierowej czy też elektronicznej. Jakie dokumenty kryją się za wspomnianymi wyżej oświadczeniami i jaki wpływ wywierają one na zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego? Odpowiadamy:

Statut

Jest to bez wątpienia najważniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania każdego funduszu inwestycyjnego. Jego wagę i doniosłość podkreśla m.in. forma, w jakiej jest on sporządzany. Ustawodawca nałożył na towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązek przyjmowania statutów funduszy, jak również późniejszych zmian do nich w formie aktu notarialnego. Odpis każdego takiego dokumentu składany jest do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

Rejestr Funduszy Inwestycyjnych stanowi odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego. Ma on charakter jawny, co oznacza, że co do zasady każdy inwestor może uzyskać do niego dostęp. W przeciwieństwie jednak do Krajowego Rejestru Sądowego, dostęp do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych nie jest możliwy za pośrednictwem Internetu. Rejestr Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich polskich funduszy inwestycyjnych prowadzony jest przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Powracając jednak do samego statutu, należy odpowiedzieć na pytanie, jakie kwestie są w nim uregulowane. I tak, zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszach inwestycyjnych, statut funduszu powinien określać m.in.

 1. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej,
 2. Maksymalną wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych ,czyli opłat za nabycie i odkupienie tytułów uczestnictwa jeżeli są one w ogóle przewidziane,
 3. Częstotliwość i metody wyceny aktywów znajdujących się w portfelu funduszu,
 4. Koszty funduszu wraz z określeniem sposobu ich pobierania,
 5. Zasady oraz tryb działania organów funduszu,
 6. Minimalną kwotę wpłaty do funduszu,
 7. Zasady polityki informacyjnej.

Poza powyższej wymienionymi, statut reguluje wiele innych kwestii o najistotniejszym znaczeniu dla funkcjonowania funduszu. Na zakończenie rozważań o statucie, warto również dodać, że jego treść podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i to już na etapie poprzedzającym wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu. Wyjątek w tym zakresie stanowią niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte, na których utworzenie zezwolenie KNF nie jest potrzebne.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny jest dokumentem publikowanym przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Prospekt informacyjny jest najbardziej rozbudowanym dokumentem określającym zasady działania funduszu. Wewnętrzna systematyka tej publikacji, jak również wymogi dotyczące jej treści zostały z góry określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673).

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, każdy prospekt informacyjny powinien składać się z następujących rozdziałów:

 1. “Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”;
 2. “Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”, lub w przypadku zlecenia zarządzania funduszem spółce zarządzającej- “Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej”;
 3. “Dane o funduszu”;
 4. “Dane o depozytariuszu”;
 5. “Dane o podmiotach obsługujących fundusz”;
 6. “Informacje dodatkowe”.

Każdy prospekt informacyjny powinien zawierać stronę tytułową, na której poza tak oczywistymi informacjami, jak nazwa i rodzaj funduszu wymagane jest zamieszczenie informacji o dacie publikacji oraz aktualizacji prospektu.

Stopień szczegółowości danych zawartych w prospekcie jest znacznie wyższy od danych zawartych w statucie. To właśnie w prospekcie publikowane są wybrane informacje finansowe, w tym również historyczne wyniki inwestycyjne funduszu.

Prospekty informacyjne zawierają załączniki. Najważniejszym z nich jest statut funduszu. Obowiązkowym elementem każdego prospektu informacyjnego, z uwagi na jego objętość, jest również spis treści.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe informacje dla Inwestorów stanowią bez wątpienia najbardziej przyjazny dokument, opisujący zasady funkcjonowania funduszu. Po pierwsze, kluczowe informacje dla inwestorów nie mogą być dłuższe niż dwie strony. Po drugie, poprzez przedstawienie części danych w formie graficznej, informacje w nich zawarte można bardzo szybko przyswoić, i co najważniejsze, porównać z informacjami publikowanymi w kluczowych informacjach dla inwestorów konkurencyjnych funduszy inwestycyjnych.

Ciekawostką jest to, że forma prezentacji oraz zakres danych zawartych w kluczowych informacjach dla inwestorów jest taki sam dla wszystkich najbardziej rozpowszechnionych typów funduszy inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Warto również dodać, że w przypadku funduszy inwestycyjnych parasolowych, obowiązek sporządzenia kluczowych informacji dla inwestorów obejmuje z osobna każdy z subfunduszy działających pod parasolem.

A teraz trochę statystyk

Postanowiliśmy sprawdzić objętość dokumentów informacyjnych funduszy oferowanych na polskim rynku. Do badania wytypowaliśmy dziesięć losowo wybranych produktów (w tym 5 funduszy parasolowych). Dodawaliśmy, odejmowaliśmy, mnożyliśmy, finalnie wyciągnęliśmy średnią i… oto wyniki:

dokumenty wykres

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że przeciętny prospekt informacyjny posiada objętość wynoszącą 125,5 strony, statystyczny statut to 41,1 stron. W przypadku kluczowych informacji dla inwestorów sprawa jest prosta, każdy taki dokument składa się z 2 stron.

Wnioski

Pamiętajmy, zanim odhaczymy oświadczenie o zapoznaniu się z treścią określonego dokumentu regulującego zasady funkcjonowania funduszu, poprośmy o jego udostępnienie. Każdy podmiot uczestniczący w dystrybucji jednostek uczestnictwa obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania nam publikacji opisanych w niniejszym artykule. Jest to nasze prawo, z którego warto korzystać. Pozwoli to nam uniknąć nieporozumień w przyszłości, np. związanych z zasadami pobierania opłat manipulacyjnych.

Oprócz opisanych w niniejszym artykule dokumentów możemy spotkać się również z tabelami opłat, sprawozdaniami finansowymi, czy kartami funduszy. Warto też dodać, że w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych zamiast prospektu informacyjnego oraz kluczowych informacji dla inwestorów powinniśmy otrzymać prospekt emisyjny lub warunki emisji. Pytajmy o każdą z wymienionych publikacji. Wiedza nabyta przed zainwestowaniem w dany produkt z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Share Button

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.