NIEZBĘDNIK PRAKTYKA #1

Ostatnie dwa tygodnie obfitowały w wydarzenia w sektorze regulacji rynku funduszy inwestycyjnych. W tym czasie publikowano komunikaty, ogłaszano stanowiska, aktualizowano wytyczne. Poniżej znajdziesz wykaz najważniejszych z nich.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

28. marca Minister Cyfryzacji opublikował projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Jak napisano w uzasadnieniu:

“Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych, mają zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Projekt ustawy ma charakter roboczy i należy przypuszczać, że w trakcie prac legislacyjnych podlegał on będzie znacznym modyfikacjom.

więcej na:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

Spotkanie Przewodniczącego KNF z TFI

29. marca odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z przedstawicielami towarzystw funduszy inwestycyjnych. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania było omówienie rekomendowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zasad implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Nowe zasady zawierania transakcji na instrumentach pochodnych (FIO)

30. marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. poz. 537).

Celem nowelizacji rozporządzenia jest jego dostosowanie do aktualnego stanu prawnego oraz ujednolicenie regulacji dotyczących zawierania przez fundusze inwestycyjne otwarte transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne z zasadami inwestowania w instrumenty pochodne przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296905/katalog/12423341#12423341

KNF o maksymalnej opłacie za zarządzanie FIO i SFIO

31. marca Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko dotyczące implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

Co istotne, Urząd w omawianym stanowisku dał wyraz liberalizacji swoich, ogłoszonych kilka tygodni wcześniej założeń. Intencją UKNF jest obecnie, by:

“maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym określał Minister Finansów w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF proponuje, aby docelowy limit maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 2 % wartości aktywów netto funduszu w skali roku, osiągnięty został stopniowo do 2022 r. W pierwszym roku po wejściu w życie ustawy nie przewiduje się zmiany dotychczasowego reżimu regulacyjnego. Atutem proponowanego rozwiązania jest możliwość elastycznego podejścia regulacyjnego w kontekście zdarzeń, które będą w przyszłości zachodzić na rynku funduszy inwestycyjnych oraz to, że jest ono spójne z oczekiwaniami rynku.”

źródło:

https://www.knf.gov.pl/Images/Stanowisko_UKNF_dot_MiFID_II_31_03_17_tcm75-49958.pdf

Nowe zasady zawierania transakcji na instrumentach pochodnych (FIZ)

4. kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został wykaz uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Wykaz prac legislacyjnych dostępny jest pod adresem:

http://legislacja.gov.pl/projekt/12294306/katalog/12407412#12407412

ESMA- aktualizacja Q&A dedykowanego ochronie inwestorów na gruncie MiFID II

Również 4. kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował zaktualizowany Q&A dedykowany tematyce ochrony klientów instytucji finansowych na gruncie MiFID II. Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf

ESMA- nowe wytyczne dotyczące implementacji MiFID II

Dzień później, 5. kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował zaktualizowane wytyczne dotyczące implementacji dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR. Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

6. kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat informujący o zakończeniu prac nad projektem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem proponowanych przez KNF zmian w ustawie jest “podniesienie poziomu ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego i innych uczestników rynku korzystających z usług finansowych świadczonych przez Internet”.

Sam projekt nie jest jeszcze publicznie dostępny. Z treścią komunikatu można zapoznać się tutaj:

https://www.knf.gov.pl/Images/Projekt_UKNF_ustawa_o_nadzorze_tcm75-50058.pdf

CEDUR – zasady przeprowadzania kontroli w podmiotach rynku kapitałowego nadzorowanych przez KNF

W dniu dzisiejszym (10. kwietnia) odbędzie się seminarium „Zasady przeprowadzania kontroli w podmiotach rynku kapitałowego nadzorowanych przez KNF (TFI). Sposoby kontroli i zadania kontrolerów KNF”.

Seminarium  organizowane jest przez Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku będącego komórką organizacyjną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, której zadaniem jest “organizacja seminariów szkoleniowych, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są w szczególności  podmioty nadzorowane przez KNF, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucje ochrony praw konsumentów oraz środowisko szkolne.” 

Wykaz seminariów organizowanych przez Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku dostępny jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/cedur.html#najblizsze

* * *

“Niezbędnik praktyka” to nowy cykl na https://portfelefunduszy.pl/  , w któym publikował będę kalendarium wydarzeń z sektora regulacji funduszy inwestycyjnych. Zachęcam Cię również do odwiedzania zakładki Alerty prawne, tam poza informacją o nadchodzącej zmianie przepisów znajdziesz również ekspercki komentarz.

Co zrobić, żeby być na bieżąco?

Istnieją dwa rozwiązania:

Informacje o nowych artykułach na blogu dostępne są również na moim profilu na Linkedin.

Share Button

Comments

comments