NIEZBĘDNIK PRAKTYKA #2

Czas na kolejną porcję informacji z sektora regulacji funduszy inwestycyjnych. Co wydarzyło się przez ostatnie dwa tygodnie? O tym już teraz na https://portfelefunduszy.pl/

11 kwietnia

Zmiany w akcjonariatach TFI bez sprzeciwu KNF

11. kwietnia, na 350. posiedzeniu KNF, Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

“bezpośredniego nabycia przez Open Finance S.A. akcji spółki Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa i 20% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa;

bezpośredniego nabycia przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa i 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.”

więcej:

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/350_posiedzenie_KNF.html

12 kwietnia

Zmian w akcjonariatach TFI ciąg dalszy

12. kwietnia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na Przejęcie przez ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Sprawa w toku. 

więcej:

https://www.uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=13138

21 kwietnia

Częściowe wypłaty w ramach likwidacji funduszu

21. kwietnia Copernicus Capital TFI S.A., działając jako likwidator Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, poinformowało na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu procesu częściowego umarzania jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Na powyższe działanie Towarzystwo uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Być może w ten sposób zapoczątkowany zostanie nowy trend w likwidacji funduszy. Dla przypomnienia, co do zasady wypłata środków na rzecz uczestników w trakcie likwidacji funduszu powinna nastąpić po zabezpieczeniu pozostałych wierzycieli oraz całkowitym spieniężeniu portfela. W przypadku Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych częściowa wypłata na rzecz uczestników nastąpi przed zbyciem wszystkich wierzytelności.

więcej:

http://fio.copernicus.pl/#/1/0/news-1/

24 kwietnia

Zmiana rozporządzenia w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Dziś, w dniu 24. kwietnia, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu:

“Zaproponowane w projekcie rozwiązania zasadniczo nie zmieniają wymienionych przepisów, a jedynie mają na celu dostosowanie tych regulacji do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615), dokonującej wdrożenia m. in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, z późn. zm.), a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 186).”

więcej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297701/katalog/12430251#12430251

25 kwietnia

MIFID II- Implikacje

Już jutro w Sali Notowań GPW odbędzie się konferencja organizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy z CFA Society Poland. Wydarzenie poświęcone będzie implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy MiFID II.

więcej:

http://www.konferencje.izfa.pl/ 

Share Button

Comments

comments