NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEJ DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁEK AKCYJNYCH I KOMANDYTOWO – AKCYJNYCH

W dniu 27 stycznia br. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Projekt ustawy zasadniczo zmienia sposób funkcjonowania i obrotu akcjami w polskim porządku prawnym. Jego istotą  jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji niepublicznych i publicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych i zastąpienie dokumentu akcji zapisem na rachunku rejestrowym. Dzięki zapisowi w rejestrze, w każdej spółce S.A. i S.K.A. w Polsce, możliwe będzie zidentyfikowanie akcjonariuszy oraz ustalenie liczby i rodzaju posiadanych przez nich akcji – zmiany dotyczą bowiem także spółek już istniejących.

Ustawa ma wejść w życie w dniu 1 lipca 2018 roku, a pierwsze obowiązki istniejących spółek w postaci podjęcia czynności przygotowawczych do zdematerializowania akcji (m.in. wezwania do złożenia dokumentów akcji, zawarcie odpowiednich umów dot. rejestru) mają obowiązywać już następnego dnia po dniu ogłoszenia ustawy, co wg. Jej założeń ma nastąpić w I półroczu 2017 r.

Z dniem 1 lipca 2018 r. ma natomiast wygasnąć moc obowiązująca wszystkich niezdematerializowanych akcji w formie materialnej.

Poniżej najważniejsze założenia omawianego projektu:

  • Rejestr akcji będzie prowadzony osobno przez każdą spółkę;
  • Rejestr będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domu maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską);
  • Akcje będą mogły być rejestrowane w ramach prowadzonych już depozytów papierów wartościowych przez spółki publiczne;
  • Do rejestru będą miały dostęp organy państwowe na zasadach tajemnicy bankowej;
  • Wpisy w rejestrach będą dokonywane na żądanie spółki lub innej osoby mającej w tym interes prawny (posiadacz akcji z każdego tytułu);
  • Koszty prowadzenia Rejestru będzie ponosić spółka;
  • Na każdą spółkę akcyjną zostanie nałożony obowiązek posiadania strony internetowej, na której spółka będzie zobowiązana publikować informacje dla akcjonariuszy, podobną do funkcjonujących zakładek „relacji inwestorskich” w podmiotach publicznych;
  • W związku z dematerializacją, zniknie obowiązek przeniesienia posiadania akcji dla skutecznej zmiany jej własności;
  • Przeniesienie akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego nastąpi w momencie dokonania wpisu w rejestrze;

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac ministerialnych (opiniowanie). O wszelkich aktualizacjach będziemy informować w oddzielnych alertach.

Poniżej link do ścieżki legislacyjnej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656 

Share Button

Comments

comments