PPE- sposób na pozyskanie pracownika

Jeszcze kilkanaście lat temu sposób na przyciągnięcie pracownika był stosunkowo łatwy. Sprowadzał się on zasadniczo do jednej zasady- zaoferować więcej, niż proponuje konkurencja.

W ogóle sprawa pracy zawodowej była prosta. W zamian za świadczone czynności otrzymywało się wynagrodzenie zasadnicze,  premię no i od czasu do czasu jakąś nagrodę.

Dziś poziom konkurencji na rynku jest na tyle duży, że samo licytowanie się na wysokość wynagrodzenia czasami okazuje się niewystarczające. Obecnie, coraz więcej wagi przywiązujemy nie tylko do tego, ile zarabiamy ale również do tego w jakich warunkach pracujemy. Coraz częściej praca stanowić ma dla nas nie tylko sposób pozyskiwania pieniędzy ale również formę samorealizacji. Psychologiczne nastawienie do pracy, to domena job craftingu.

Skupmy się jednak na bardziej namacalnych korzyściach związanych ze stosunkiem zatrudnienia. Skoro wynagrodzenie nie jest już wystarczającym ekwiwalentem do tego, żeby zyskać przewagę nad konkurencją, pozyskując najlepszych specjalistów z rynku, to co zatem powinien oferować potencjalny pracodawca, aby przekonać do siebie nowych pracowników?

Obok zachęt takich, jak prywatna opieka medyczna, czy pakiety sportowe, jedną z pojawiających się niekiedy dodatkowych korzyści oferowanych przez pracodawców jest możliwość uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym. Co to takiego? Ile można na tym zyskać, a ile stracić? O tym dowiesz się z tego artykułu.

Pracownicze programy emerytalne to ostatnia z form oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filara. Tytułem przypomnienia dwie poprzednie to:

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne, o których przeczytasz tu.

No i IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, o których pisałem tu.

Pracownicze programy emerytalne funkcjonują od 2004 r. Ich uczestnikiem może zostać, jak sama nazwa wskazuje, pracownik.  Warto jednak zauważyć, że termin ten na gruncie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych obejmuje inną, szerszą grupę osób, od „pracowników” w rozumieniu kodeksu pracy.

Ustawa o PPE stanowi, że pracownik  to osoba zatrudniona, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, albo osoba zatrudniona w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną. Pracownikiem w rozumieniu ustawy o PPE jest również członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Uczestnikami pracowniczych programów emerytalnych nie mogą być osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych (czyli zleceniobiorcy, czy osoby wykonujące umowę o dzieło). Uczestnikami PPE nie mogą być również osoby, które łączy z danym podmiotem umowa agencyjna, lub świadczące swoje usługi w ramach samozatrudnienia.

Od powyższej zasady jest jednak kilka wyjątków. Zgodnie z Ustawą, uczestnikami PPE mogą być na przykład osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych i komandytowych o ile odpowiadają oni bez ograniczenia i podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Aby osoby z tej kategorii mogły być uczestnikami PPE muszą same prowadzić program dla swoich pracowników. Trochę to skomplikowane.

Na marginesie dodam tylko, że w przypadku osób, które zatrudnione są równolegle w kilku podmiotach, mogą one uczestniczyć w kilku pracowniczych programach emerytalnych jednocześnie.

Staż zatrudnienia

Oprócz posiadania odpowiedniego statusu wynikającego z rodzaju zawartej umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, aby móc przystąpić do programu trzeba posiadać minimalny staż zatrudnienia. Co do zasady wynosi on 3 miesiące, przy czym może być on modyfikowany.

Do pracowniczego programu emerytalnego nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. lat, bez względu na podstawę zatrudnienia.

Jak tworzony jest program?

Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego podobnie jak samo przystąpienie do niego ma charakter dobrowolny. Sama procedura tworzenia PPE jest stosunkowo skomplikowana i przebiega kilkuetapowo. Co do zasady sprowadza się ona do podjęcia następujących czynności:

1) zawarcia umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej;

2)  zawarcia umowy z instytucją finansową,

3)  rejestracji programu przez organ nadzoru.

Umowa zakładowa

Umowa zakładowa jest umową zawieraną przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Określa ona w szczególności:

 1. formę programu wraz ze wskazaniem zarządzającego, który będzie gromadził środki i zarządzał nimi na podstawie umowy z pracodawcą lub na podstawie postanowień statutu funduszu emerytalnego;
 2. warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego;
 3. proponowane warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi;
 4. warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu;
 5. przypadki i warunki zmiany formy programu lub zarządzającego;
 6. wysokość składki podstawowej;
 7. minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej, jeżeli umowa zakładowa nie zakazuje deklarowania składki dodatkowej;

Zarządzający

Zarządzający to instytucja finansowa, która zajmuje się inwestowaniem środków zgromadzonych w ramach programu. Cała procedura wygląda mniej więcej tak, że w z góry określonych okresach, pracodawca przekazuje zarządzającemu składki pracowników zgromadzone w ramach programu a te są następnie ewidencjonowane na rejestrach poszczególnych uczestników i inwestowane.

Do instytucji finansowych, które mogą zarządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPE należą:

 1. Fundusz inwestycyjny (najczęściej parasolowy),
 2. pracowniczy funduszy emerytalny (który w świecie PPE występuje tak często jak niebieskie M&M’sy w paczce)
 3. zakład ubezpieczeń na życie,
 4. zarządzający zagraniczny (będący odpowiednikiem Yeti- wielu o nim słyszało, nikt nie widział).

Według danych opracowanych przez KNF, na koniec 2015 r. funkcjonowały 1054 pracownicze programy emerytalne, w tym:

 • 689 z nich realizowanych było w formie umowy z zakładem ubezpieczeń,
 • 332 to PPE prowadzone w formie umowy z funduszem inwestycyjnym,
 • 33 to PPE w formie pracowniczych funduszy emerytalnych;

Składki, czyli to co najważniejsze

Podstawową zaletą każdego PPE są składki. Liczbą, a w zasadzie, cyfrą, którą warto zapamiętać jest siedem, a dokładniej siedem procent wynagrodzenia. Tyle wynosi bowiem maksymalna składka pracodawcy.

Ktoś mógłby powiedzieć, że zamiast siedmioprocentowej składki woli całe swoje wynagrodzenie otrzymywać co miesiąc na konto.

I tu pojawia się największa zaleta PPE.

Składka pracodawcy finansowana jest przez… pracodawcę. Oznacza to, że 7% wcale nie jest odliczane od wynagrodzenia, a stanowi swoistego rodzaju dodatek do niego.

Minusem wiążącym się z odprowadzaniem składki przez pracodawcę jest obowiązek zapłaty przez pracownika podatku od niej. Formalnie zatem, wraz z przystąpieniem do programu otrzymywać będziemy mniejsze o równowartość podatku od siedmioprocentowej składki wynagrodzenie, niż w czasach przed przystąpieniem do niego.

Za to, gdy już przejdziemy na emeryturę…

Wypłata z programu

Zgodnie z postanowieniami Ustawy wypłata z programu następuje:

 1. na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat;
 2. na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia;
 3. w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków;
 4. na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

Podsumowanie

Z całą pewnością ten artykuł nie wyczerpuje tematyki, jaką jest PPE. Warto dodać, że w ramach programów obok składek pracodawcy istnieje również możliwość odprowadzania dodatkowej składki przez pracownika. Warto również dodać, że wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia również jest możliwa, jednak wiąże się ona z wieloma obostrzeniami.

Podstawowa zaleta PPE to dodatkowa emerytura i to w naprawdę dużej wysokosci. Wystarczy policzyć, żeby przekonać się, że po zakończeniu działalności zawodowej dzięki PPE emerytura pod palmą może stać się całkiem realna, czego Tobie i sobie życzę.

Share Button

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.