Praca w UKNF

Prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych podlega nadzorowi KNF. To właśnie Komisja czuwa nad tym, by klienci instytucji finansowych mogli czuć się bezpiecznie. Jak to jest pracować w KNF? Z czym trzeba się zmierzyć? Ile można zarobić oraz jak wygląda procedura rekrutacyjna? O tym dowiesz się z lektury dzisiejszego artykułu. Zanim to jednak nastąpi, krótkie zastrzeżenia.

Dane ujawnione w tym wpisie pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych. Treść artykułu nie była uzgadniana ani konsultowana z KNF, a poglądy i opinie, z którymi za chwilę będziesz miał okazję się zapoznać stanowią poglądy i opinie własne autora. Dane dotyczące wynagrodzeń oraz opis procedury rekrutacji UKNF przekazał mi w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, za co dziękuję.

Na początek trochę teorii

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym. Z odpowiednich ustaw wyczytać można, że celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa (…), a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku.

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, jego dwaj zastępcy oraz pięciu członków.

Oprócz Komisji funkcjonuje również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który jest jej tzw. aparatem pomocniczym zajmującym się obsługą prac KNF. O różnicach pomiędzy KNF oraz UKNF przeczytasz pod tym linkiem.

Kto zatrudnia?

Szukając pracy w Komisji Nadzoru Finansowego de facto bywa się zatrudnionym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, którego strukturę organizacyjną tworzą następujące piony i departamenty:

Pion Licencji – obejmujący:
Departament Licencji Bankowych,
Departament Licencji Ubezpieczeniowych;

Pion Inspekcji – obejmujący:
Departament Inspekcji Bankowych,
Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;

Pion Nadzoru Bankowego – obejmujący:
Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej,
Departament Bankowości Spółdzielczej,
Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych,
Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – obejmujący:
Departament Firm Inwestycyjnych,
Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych,
Departament Spółek Publicznych,
Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu;

Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym – obejmujący:
Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego,
Departament Monitorowania Ryzyk;

Pion Analiz – obejmujący:
Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą,
Departament Innowacji Finansowych FinTech;

Pion Prawno-Sankcyjny – obejmujący:
Departament Prawny,
Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych;

Pion Wsparcia – obejmujący:
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
Departament Komunikacji Społecznej,
Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;

Gabinet Komisji;
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

W skład Urzędu wchodzą także utworzone przez Przewodniczącego Komisji samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.

Departament funduszy inwestycyjnych

Sprawami związanymi z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz TFI zajmuje się Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych. To tu rozpatrywane są wnioski o wydanie zezwoleń na tworzenie nowych struktur. To tu analizuje się także raporty i informacje bieżące przekazywane przez podmioty działające na rynku. W końcu to tu wydaje się zalecenia i opinie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Ile można zarobić pracując w UKNF?

Wysokość wynagrodzenia zależy od kilku zmiennych. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na to, ile każdego miesiąca wpływa na rachunek każdego pracownika jest zaszeregowanie stanowiska, na którym jest on zatrudniony. Minimalna wysokość wynagrodzenia, którą można uzyskać pracując w UKNF przedstawia się następująco:

GRUPA STANOWISKO MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
1 REFERENT 2100
SEKRETARZ
KIEROWCA
2 INSPEKTOR 2500
STARSZY REFERENT
ASYSTENT
3 SPECJALISTA 3000
ANALITYK
INSPEKTOR NADZORU
4 STARSZY SPECJALISTA 3500
STARSZY ANALITYK
STARSZY INSPEKTOR NADZORU
KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ
KIEROWNIK KANCELARII OGÓLNEJ
5 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU 4000
KIEROWNIK
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU
GŁÓWNY ANALITYK
GŁÓWNY SPECJALISTA
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
KOORDYNATOR 5000
NACZELNIK WYDZIAŁU
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
RADCA AKTUARIALNY
RADCA PRAWNY
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
ZASTĘPCA DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ 5500
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DORADCA PRZEWODNICZĄCEGO
EKSPERT
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY PIONEM 7500
DYREKTOR KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

 

Do tego dochodzą różnego rodzaju dodatki i premie.

Jak wygląda postępowanie rekrutacyjne?

Zgodnie z przekazanymi mi informacjami:

„Procedura rekrutacyjna to konkurs aplikacji. Po zebraniu ofert zainteresowana komórka organizacyjna Urzędu, przy pomocy pracowników Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi UKNF dokonuje selekcji wstępnej, w oparciu o ocenę kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia oraz oczekiwań finansowych kandydatów. Wyłonieni w wyniku selekcji wstępnej wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne do departamentu wnioskującego o zatrudnienie. Następnie z rekomendowanymi do zatrudnienia kandydatami spotykają się pracownicy Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W ramach tych spotkań omawiane są informacje zawarte w aplikacji kandydatów w zakresie wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej. Powyższą rozmową objęte są również warunki wynagrodzenia.”

Gdzie szukać ofert pracy w UKNF?

Oferty pracy w UKNF wraz z opisem obowiązków i wymagań publikowane są na stronie Komisji w zakładce kariera, która dostępna jest również pod tym linkiem.

 

Share Button

Comments

comments