PROJEKT NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 5 maja 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę w tym zakresie. W uzasadnieniu czytamy, iż celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF. W celu zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu projekt uwzględnia również doświadczenia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.).

Wśród najważniejszych, nowych postanowień, należy wyróżnić:

– powstanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich ministerstw, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, policji, Prokuratury Krajowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wszystkich służb specjalnych (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego). Komitet będzie wytyczał kierunki działań oraz oceniał ich skuteczność

– rozszerzenie kręgu instytucji zobowiązanych do raportowanie GIIF – przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie: tworzenia spółek lub innych osób prawnych, działający jako dyrektorzy lub wspólnicy spółek osobowych, działający w charakterze powiernika trustu, działający w charakterze osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, kantory i platformy walut wirtualnych

– powstanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, będącego w gestii Ministra ds. Finansów

– drastyczne podwyższenie kar za brak współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, z 750 tys. euro do 5 mln euro lub do wys. 10% rocznego obrotu

– obniżenie progu transakcji monitorowanych dla wpłat i wypłat gotówkowych do kwoty 15 tys. zł

– zmianę przepisów dotyczących wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków

– doprecyzowanie zasad współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów, nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i lepszego dostosowania do rekomendacji międzynarodowych. Resort wyjaśnia, że zdecydował się na projekt nowej ustawy, a nie zmianę dotychczasowej, w z związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do aktualnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie ze stanowiskiem MF, tym samym nowe przepisy powinny być bardziej czytelne , a sporządzone na nowo obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, łatwiejsze do identyfikacji.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac ministerialnych (opiniowanie). O wszelkich aktualizacjach będziemy informować w oddzielnych alertach.

Poniżej link do ścieżki legislacyjnej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001/katalog/12431402#12431402

Share Button

Comments

comments