PROJEKT ZMIANY USTAWY O OBROCIE INSTR. FIN. W ZAKRESIE MIFID II ORAZ MIFIR

W dniu 9 marca 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj. następujących regulacji:

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496), „dyrektywa MiFID2”;

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1034 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 175 z 30.06.2016, str. 8); zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 84-148), dalej: „rozporządzenie MiFIR”;

zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.06.2016, str. 1-7); oraz zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1).”

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia rzeczonego projektu:

do katalogu instrumentów finansowe niebędące papierami wartościowymi dodane będą również, z pewnymi wyjątkami, umowy na dostawy energii rozliczane fizycznie, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu. Za instrumenty finansowe uważane będą również uprawnienia do emisji, w celu wzmocnienia integralności i zagwarantowania skutecznego funkcjonowania rynków handlu emisjami, w tym poprzez zapewnienie kompleksowego nadzoru nad działalnością handlową.

Wprowadzenie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz definicja alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi małych i średnich przedsiębiorców. Celem wyodrębnienia tych struktur i wprowadzenia regulacji im dedykowanych jest ułatwienie dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom oraz ułatwienie dalszego rozwoju specjalistycznych rynków, które stawiają sobie za cel zaspokajanie ich potrzeb. Utworzenie w kategorii alternatywnego systemu obrotu nowej podkategorii powinna poprawić jej widoczność i znaczenie.

Wprowadzenie definicji handlu algorytmicznego oraz bezpośredniego dostępu elektronicznego. Przez handel algorytmiczny będzie rozumieć się nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego bez udziału człowieka lub z jego znikomym udziałem. Przepisy regulujące wykorzystanie handlu elektronicznego, w szczególności przewidują obowiązek opracowania, wdrożenia i stosowania przez firmy inwestycyjne szeregu adekwatnych i skutecznych rozwiązań. Przepisy te wprowadzają również szereg obowiązków informacyjnych względem Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z wykorzystywaniem handlu algorytmicznego. Regulacje wprowadzane w art. 74d-74h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zmierzają do ograniczenia zagrożeń wynikających z coraz szerszego wykorzystania technologii, poprzez zastosowanie środków i mechanizmów kontroli szczególnego ryzyka wobec firm, które zajmują się techniką handlu algorytmicznego, lub techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, lub zapewniają bezpośredni dostęp elektroniczny. Uzasadnieniem jest zapewnienie skutecznych środków, aby uczestnictwo w obrocie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nie przyczyniało się do powstawania zakłóceń na rynku oraz nie mogło być wykorzystywane do popełniania nadużyć. Jednocześnie celem regulacji jest zagwarantowanie, że systemy obrotu zapewniają odporność i odpowiednie testowanie swoich systemów transakcyjnych, aby zapewnić obsługę rosnącej liczby składanych zleceń. Wprowadzany jest również obowiązek oznaczenia wszystkich zleceń wygenerowanych w ramach handlu algorytmicznego, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru oraz w celu umożliwienia właściwym organom podjęcia odpowiednich środków przeciwko wadliwym lub nieuczciwym strategiom algorytmicznym w odpowiednim czasie. Dzięki takiemu oznaczeniu organ nadzoru powinien mieć możliwość zidentyfikowania i rozróżnienia zleceń wynikających z różnych algorytmów, oraz sprawnego zrekonstruowania i oceny strategii stosowanych przez uczestników rynku zajmujących się handlem algorytmicznym.

wprowadzenie definicji zorganizowanej platformy obrotu – OTF (Organized Trading Facility). Platformę tę definiuje się jako wielostronny system, kojarzący składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży szeregu instrumentów finansowych, inny niż rynek regulowany lub alternatywny system obrotu. Celem wprowadzenia nowej kategorii systemu obrotu jest zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych i wyrównanie reguł gry dla różnych systemów oferujących wielostronne usługi w zakresie obrotu. Ogólna definicja zmierza do tego, aby nowa kategoria mogła objąć wszystkie typy zorganizowanych realizacji zleceń i organizacji obrotu, które nie odpowiadają funkcjonalnościom ani specyfikacjom regulacyjnym istniejących systemów. Nowa kategoria OTF stanowić będzie uzupełnienie istniejących rodzajów systemów obrotu – jako wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, dedykowany obrotowi obligacjami, strukturyzowanymi produktami finansowymi, uprawnieniami do emisji oraz instrumentami pochodnymi. O ile rynek regulowany i alternatywny system obrotu charakteryzują się nie uznaniowymi zasadami dotyczącymi realizacji transakcji, to operator OTF może realizować zlecenia w sposób uznaniowy. Znajdą za to zastosowanie wymogi przejrzystości przedtransakcyjnej oraz obowiązki w zakresie jak najlepszej realizacji zleceń. Podmiot prowadzący OTF może działać uznaniowo na dwóch różnych poziomach – podejmując decyzje o złożeniu zlecenia na OTF lub o wycofaniu go, oraz podejmując decyzję o tym, aby nie kojarzyć konkretnego zlecenia ze zleceniami dostępnymi w systemie w określonym momencie, o ile jest to zgodne ze szczegółowymi poleceniami otrzymanymi od klientów i ze zobowiązaniami dotyczącymi najlepszej realizacji.

nowe regulacje dotyczące limitów pozycji. Limity otwartych pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych ustalane mają być przez Komisję Nadzoru Finansowego i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym KNF. Limity pozycji dotyczą towarowych instrumentów pochodnych i określają maksymalną ich ilość, które podmioty mogą otworzyć i które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym, o ile są one ekonomicznie równoważne z instrumentami znajdującymi się w obrocie na rynku regulowanym. Celem regulacji dotyczących limitów pozycji jest usprawnienie regulacji i funkcjonowania oraz poprawienie przejrzystości rynków finansowych i towarowych w celu wyeliminowania nadmiernej zmienności cen towarów. Ograniczenia w postaci limitów pozycji mają na celu wsparcie integralności rynku instrumentów pochodnych i towarów bazowych bez uszczerbku dla ustalania cen na rynku towarów bazowych.

wprowadzanie do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zasad dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych opracowywanych, wdrażanych i stosowanych przez firmy inwestycyjne świadczące usługi maklerskie. Zasady te dotyczą polityki zapewnienia zgodności działalności firmy oraz jej agentów z przepisami prawa, a w szczególności odpowiednie zasady regulujące zawieranie transakcji przez osoby powiązane, a także wprowadzają wymóg ustanowienia komórki zarządzania ryzykiem, której przedmiotem będzie wykonywanie czynności z zakresu zarządzania ryzykiem. Dodatkowo wymagane jest opracowanie i wdrożenie systemu audytu wewnętrznego związanego z prowadzoną działalnością, a także opracowanie, wdrożenie i stosowanie odpowiednich środków oraz procedur zarządzania konfliktami interesów. Przepis art. 83c zmierza do zobowiązania firmy inwestycyjnej, prowadzącej działalność maklerską, do działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. Przepis art. 83d dotyczy świadczeń pieniężnych związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez firmę inwestycyjną. Zakłada się, iż firma inwestycyjna w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej nie będzie przyjmować lub przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem wyszczególnionych przypadków. W art. 83e proponuje się wprowadzenie zasad dotyczących sposobu wynagradzania osób powiązanych oraz oceny pracy świadczonej przez te osoby na rzecz firmy, aby nie powodowały one działania w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezgodny z zasadami uczciwego obrotu oraz niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. Przepisy art. 83g i 83h regulują obowiązek firmy inwestycyjnej uzyskania od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje go dotyczące. Przepis art. 83i nakładaną na firmę inwestycyjną obowiązek przekazywania klientowi na trwałym nośniku regularne sprawozdania związane z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich.

Wprowadzenie przepisów dot. prowadzenia działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach. Wprowadzenie tych regulacji powinno przyczynić się do poprawy przejrzystości informacji na temat transakcji publikowanych w kontekście obrotu poza rynkiem regulowanym oraz w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia publikacji tych danych w sposób ułatwiający ich konsolidację z danymi publikowanymi przez systemy obrotu. Istotnym jest również możliwie jak najszybsze zapewnienie funkcjonowania efektywnego, kompleksowego systemu publikacji informacji skonsolidowanych. Wprowadzenie komercyjnego rozwiązania w zakresie systemu publikacji skonsolidowanych informacji na temat instrumentów udziałowych i podobnych instrumentów finansowych powinno przyczynić się do stworzenia bardziej zintegrowanego rynku europejskiego oraz zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy dostęp do skonsolidowanych informacji na temat dostępnych danych dotyczących przejrzystości transakcji. Planowane rozwiązanie przewiduje udzielanie zezwolenia dostawcom pracującym w oparciu o uprzednio zdefiniowane i nadzorowane parametry dla zapewnienia dostępności spójnych i prawidłowych danych rynkowych, którzy to dostawcy konkurują ze sobą w celu przedstawienia wysoce zaawansowanych technicznie i innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej służących interesom rynku.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac ministerialnych (opiniowanie). O wszelkich aktualizacjach będziemy informować w oddzielnych alertach.

Poniżej link do ścieżki legislacyjnej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296100/katalog/12419964#12419964

 

Share Button

Comments

comments