ZMIANY W USTAWIE O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAWACH (AKTUALIZACJA) 

W dniu 29 listopada 2016 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (takich jak ustawa o  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym).

Ustawa ma na celu realizację następujących przepisów prawa Unii Europejskiej:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz.U. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 179)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE;
  • rozporządzenie (UE) w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, str. 1);

Projekt dotyczy wzmocnienia ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym przez m. in. podwyższenie maksymalnej sankcji karnej z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnianie informacji poufnej, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 23 marca 2017 r. Zdecydowana większość przepisów wchodzi w życie po upływie 30 dni od podpisania ustawy, tj. z dniem 23 kwietnia 2017 r. Poniżej przedstawiamy link do strony ISAP z ogłoszonym tekstem zmian:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000724

Share Button

Comments

comments